Korea
Remodeling Association

리모델링 산악회

제목
2022 리모델링 산악회 등산일정 안내
작성자 관리자 작성일 2022-04-05
첨부파일
                   2022 리모델링 산악회 등산일정 안내


▣ 산행활동
· 매월 1회 정기산행 실시 : 매월 마지막 토요일, 혹한기 · 혹서기 제외, 2~12월 연 10회 개최

2022년 산행 예정표
                 ※ 참가문의 > 한국리모델링협회 사무처 (02-547-3933~4, 070-7835-3935)
 
TOP